Villkor

VÄNLIGEN LÄS: GENOM ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS GODKÄNNER DU ATT ACCEPTERA, UTAN RESERVATION, FÖLJANDE ANVÄNDARVILLKOR FÖR DENNA WEBBPLATS.

SUPMOGO har upprättat dessa användarvillkor för webbplatsen www.supmogo.com. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att vara bunden av användarvillkoren, inklusive våra sekretesspolicyer. All obehörig användning av denna webbplats eller dess innehåll är förbjuden.
Om du inte godkänner någon av dessa användarvillkor, använd inte denna webbplats.
Du är ansvarig för att regelbundet granska användarvillkoren. SUPMOGO kan ändra alla villkor på denna webbplats när som helst utan föregående meddelande. Uppdaterade versioner av användarvillkoren kommer att visas på denna webbplats och träder i kraft omedelbart. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att vara bunden av den då aktuella versionen av dessa användarvillkor. Om du är orolig över villkoren för användning av denna webbplats, vänligen kolla tillbaka på den här sidan på denna webbplats med jämna mellanrum.
Du får inte komma åt eller använda denna webbplats från territorier där dess innehåll eller användning är olagligt, begränsat eller förbjudet enligt lag . SUPMOGO ansvarar inte för din åtkomst eller användning från ett sådant territorium. Genom att gå in på den här webbplatsen samtycker du inte bara till att vara bunden av dessa användarvillkor, du samtycker också till att vara bunden av alla tillämpliga lagar och förordningar (inklusive export- och återexportkontrolllagar), och du samtycker till att du och du ensam är ansvarig för efterlevnad av tillämpliga lokala lagar.
SUPMOGO producerar denna webbplats. Innehållet på denna webbplats är skyddat enligt tillämpliga upphovsrätts- och varumärkeslagar inklusive utan begränsning USA:s federala lagar.
Förutom vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor ska ingenting i dessa användarvillkor tolkas som att det ger någon licens eller rättighet , underförstått, estoppel eller på annat sätt, under upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter.
Du har tillåtelse att tillfälligt ladda ner en kopia av materialet på denna webbplats endast för tillfällig visning. Förutom vad som anges i den föregående meningen, får du inte använda denna webbplats i något kommersiellt syfte. Detta är beviljandet av en begränsad, återkallningsbar licens, inte en överföring av äganderätt, och under denna licens får du inte: (1) modifiera eller kopiera materialet, använda materialet för något kommersiellt syfte, förutom vad som anges ovan, eller för någon offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell); (2) försöka dekompilera eller bakåtkonstruera någon programvara som finns på denna webbplats; (3) ta bort all upphovsrätt eller andra äganderättsbeteckningar från materialet; (4) överföra materialet till en annan person; eller (5) "spegla" materialet på någon annan server.
Denna licens upphör automatiskt om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan sägas upp av SUPMOGO när som helst, efter eget gottfinnande. När du avslutar din visning av detta material eller vid uppsägning av denna licens måste du förstöra allt nedladdat material i din ägo, oavsett om det är i elektroniskt eller tryckt format.
Du får inte använda någon nätverksövervaknings- eller upptäcktsprogramvara för att fastställa webbplatsens arkitektur, eller extrahera information om användning eller användare. Du får inte använda någon "robot", "spindel", annan automatisk enhet eller manuell process för att övervaka eller kopiera våra webbsidor eller innehållet häri utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd. Du får inte kopiera, modifiera, reproducera, återpublicera, distribuera, visa eller överföra för kommersiella, ideella eller offentliga ändamål hela eller någon del av denna webbplats, förutom i den utsträckning som är tillåten i dessa användarvillkor. Du får inte använda eller på annat sätt exportera eller återexportera webbplatsen eller någon del därav, innehållet eller programvara som är tillgänglig på eller via denna webbplats i strid med exportkontrolllagarna och -föreskrifterna i USA. På grund av risken för mänskliga och mekaniska fel såväl som andra faktorer, ansvarar SUPMOGO inte för eventuella fel i eller utelämnanden av informationen som finns i eller nås via denna webbplats.SUPMOGO ska inte hållas ansvarigt för några skador eller personskador som uppstår på grund av användares tillgång till eller oförmåga att få tillgång till denna webbplats eller från tillit till någon information på denna webbplats
SUPMOGO representerar eller garanterar inte att denna webbplats kommer att vara felfri, gratis av virus eller andra skadliga komponenter, eller att defekter kommer att åtgärdas. SUPMOGO garanterar eller representerar inte att informationen som är tillgänglig på eller via denna webbplats kommer att vara korrekt, korrekt, aktuell eller på annat sätt tillförlitlig. SUPMOGO kan göra förbättringar och/eller ändringar av dess funktioner, funktionalitet eller innehåll när som helst. ALL INFORMATION PÅ ELLER FRÅN DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN NÅGON GARANTI AV NÅGOT SLAG.